Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Verslag bewonersvergadering 8 juni 2009

065/07/R/jdn/vrs015

 
 
 
 
VERSLAG
BEWONERSVERGADERING
08 juni 2009
 
 
INHOUDSTAFEL
 
 
Maandag 8 juni 2009 te 19.00 uur, Dienstencentrum Van Volden.
Volgende personen waren aanwezig :
 
Dominiek DAVID, Anita DECLERCQ-DEBAERE, Suzanne DEFEVER, Noël DEGRAEVE, Monique DE KANTER, Martine DELODDER, Johan DE NOLF, Noël DEPOUVRE, Charlotte DESMET, Lieselot GEERNAERT, Paul GERVOYSE, Philip MALBRANCKE, Liliane MAERTENS, Anna POELS, Barbara STROBBE, Frank STUBBE, Margaretha TALLOEN, Lucien TUYTENS, Geert VAN ACKER, Karoline VAN DEN BUSSCHE, Paula VAN DEN SANDE, Marise VANDERWALLE, Maria VANSTEENE, Raoul VERHELST, Lucien VERSCHUEREN, Lieve WAES
 
Volgende personen waren verontschuldigd :
 
Burgemeester Patrick Moenaert, Schepen Hilde Decleer, Schepen Yves Rose, Schepen Jean-Pierre Van den Berghe, De Heer Muylle.
De Voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder Commissaris Van Duyver, Inspecteur van Politie Malbrancke en de nieuwe bewoners in de buurt.
Er zijn geen opmerkingen.
De Raad van Bestuur meldt de uitbreiding van haar ledenaantal. Met name vervoegde Mevrouw Anita DEBAERE het bestuur. De Algemene Vergadering gaat met deze wijziging akkoord. De Voorzitter onderstreept dat er nog steeds bestuursleden welkom zijn.
De Voorzitter herinnert aan de afgelopen meifoor en de daarbij horende verplaatsing van de markt.
 
En vraagt of er daaromtrent opmerkingen zijn.
 
Een bewoner stelt vast dat in het verleden bij de foor specifiek voor de bewoners een speciale parkeerzone voorbehouden werd. Dit was dit jaar niet meer het geval. Ook waren een aantal straten niet meer bereikbaar. Daardoor konden zij niet meer aan hun huis geraken.
 
De bewoner stelde ook vast dat de marktkramers ook in de Maagdenstraat begonnen te stallen. Hun auto raakte zelf ingesloten.
 
Vastgesteld werd ook dat er eigenlijk te veel plaats was voor markt. Er waren heel wat gaten tussen de kramen.
 
Een bewoner ondervindt dat bij de markt de kramen zijn ganse venster wegsteken. Ook is er gerucht van de elektriciteitsgeneratoren.
 
De bewoner stelde ook vast dat in de Sint-Maartensbilk de kramen aanééngesloten stonden tot tegen de gevel. Wat zou er gebeuren als er een brand uitbreekt in een gebouw.
 
Commissaris Van Duyver antwoordt dat de voorbehouden plaatsen van vorig jaar er waren door het toenmalig parkeersysteem met voorbehouden zones voor bewoners.
 
Hij vervolgt dat de buurt best de Dienst Lokale Economie van de stad zou aanspreken over voormelde punten.
 
 
Een bewoonster herinnert aan wat bij de vorige vergadering is gezegd over de parkeercheques. De Voorzitter antwoordt dat het comité de vraag heeft gericht aan het stadsbestuur. Hij kreeg pas antwoord met name dat het stadsbestuur daarover geen plannen had. Verder herinnert het stadsbestuur er aan dat er alternatieven zijn zoals de betalende parkeergarages onder het Zand en bij het station. Tot slot vreest het stadsbestuur dat er misbruik zal ontstaan ondermeer door de verkoop van cheques die de bewoners eerder gratis kregen. Anderzijds antwoordt het stadsbestuur dat het de suggestie noteert en bij de komende evaluatie(s) zal onthouden.
 
Een bewoner vraagt of we niet 1 kaart zouden kunnen krijgen geldig vanaf 19.00 uur. De Voorzitter merkt op dat het einduur ook bij de evaluatie kan besproken worden.
 
Een bewoner is zeer tevreden met het nieuwe parkeersysteem. Vroeger kon hij nooit voor zijn deur staan en nu bijna altijd.
Een andere bewoonster stelt dat zij vroeger wel voor haar deur kon staan en nu nooit meer. Daarbij stelt zij tevens vast dat de Boeveriestraat nu bijna steeds leeg staat. Zij is van mening dat er bewoners van de Boeveriestraat hun auto in de zijstraten komen parkeren.
 
Een bewoner merkt ook op dat het systeem van betaling van 10 cent voor een kwartier parkeertijd niet werkt. Hij probeerde het driemaal na elkaar en het lukte niet. Een andere bewoner bevestigt dat het ook bij een andere meter voorkwam. Commissaris Van Duyver antwoordt dat hij alle toestellen zal laten testen.
 
Een bewoonster meldt ook dat zij er niet in slaagde te betalen voor 1 uur.
 
Een bewoner meent dat er niet in de Boeveriestraat wordt geparkeerd omdat de parkeerstrook te smal is en de bewoners bang zijn dat de fietsers hun zijspiegel zullen beschadigen.
 
Een bewoonster zegt dat er ook heel wat vandalisme is in de Boeveriestraat. Zo worden er autozijspiegels afgetrokken. Een bewoner herinnert ook aan vandalisme, zoals rode en blauwe strepen op de gevel.
 
Een bewoonster vraagt of de parkeersignalisatie zou kunnen verbeteren. Zij meent dat heel wat Fransen denken dat in de kleine straten (bv. Fonteinstraat, Klokstraat) niet moet worden betaald. In die straten staan geen parkeermeters en zijn er ook geen zichtbaar. Zij vraagt of er niet terug meertalige borden zouden komen.
 
Een bewoner in de Fonteinstraat stelt vast dat op de hoek van de Fonteinstraat met de Maagdenstraat wordt geparkeerd op het voetpad. Daarom vroeg hij via de Wijkinspecteur om de plaatsing van een paaltje. Hij meende begrepen te hebben dat deze vraag afgewezen werd. De bewoner vraagt naar de reden van deze weigering. Hij stelt daarbij vast dat op andere straathoeken wel paaltjes staan.
 
Commissaris Van Duyver antwoord dat hij de zaak zal uitzoeken.
De bewoners van de Boeveriestraat kregen op 8 juni 2009 een brief dat op 24 juni 2009 te 20.00 uur een inspraakvergadering zal plaatsvinden. De ingenieurs van de stad zullen aanwezig zijn meldt Commissaris Van Duyver. De ontwerpen zullen ter inzage staan vanaf 11 juni tot en met woensdag 24 juni in het Centrum Van Volden.
Commissaris Van Duyver wijst erop dat wie niet naar de vergadering zou kunnen komen, gerust zijn vragen of opmerkingen schriftelijk kan bezorgen.
 
Een bewoner vraagt of er meerdere ontwerpen zijn. Commissaris Van Duyver antwoord dat bij zijn weten er 1 ontwerp is.
 
De werken zijn gepland voor 2010. Een bewoner stelt vast dat in dat jaar ook de werken aan de Smedenstraat zijn gepland. Commissaris Van Duyver onderstreept dat diverse werken niet gelijktijdig zullen plaatsvinden.
 
Een bewoner merkt ook op dat hij vroeger in de boeveriestraat altijd een droge kelder had. Sinds een paar jaren, toen naar aanleiding van de bouw van het Concertgebouw de bussen door de Boeveriestraat reden is dat niet meer het geval. Hij denkt dat de riolering stuk is.
 
Een bewoner vraagt of de verkeersrichtingen zullen veranderen tijdens de werken. Commissaris Van Duyver antwoordt dat dit het geval zal zijn maar er nog geen informatie beschikbaar is. De situatie wordt nog bekeken. Er zal zeker een mobiliteitsplan worden opgesteld en de gehele wijk zal erover een brief krijgen.
De Voorzitter herinnert aan eraan dat op zaterdag heel wat zwerfvuil terecht komt in de Boeveriestraat. Een Bewoonster stelt vast dat er, zoals in de gehele stad, weinig vuilnisbakken staan. Commissaris Van Duyver meldt dat vuilnisbakken aanleiding geven tot sluikstorten. Er waren mensen die huisvuil er in brachten.
 
Een bewoonster stelde vast dat de blikjes afkomstig uit het VTI, uiteindelijk in de helft van de Boeveriestraat belanden.
 
Een bewoonster vraagt of er zou kunnen controle komen op het wegwerpen van sigarettenpeuken in de buurt van het VTI. Er staat nu wel een assenbak maar nog steeds gooien de mensen hun sigarettenpeuken op de grond.
In de vorige vergadering is gesuggereerd om een campagne te voeren die herinnert aan de snelheidsbeperking. Commissaris Van Duyver liet, zoals hij had aangekondigd, daarom borden plaatsen.
 
Een bewoner meldt dat er nogal wat mensen zijn die er zich niet aan houden.
 
Een andere bewoner meldt dat de borden soms op de voertuigen lagen, vooral in het weekend.
 
Een bewoonster stelde vast dat het bord werd verplaatst. Tevens stelt zij een gewenning vast. Eerst hield men er aan, nu niet meer. De metingen met “u rijdt x km” werkten wel.
 
Een bewoner meent dat er in de Consciencelaan snel gereden wordt.
 
De Voorzitter vraagt of bij de heraanleg van de Boeveriestraat eventueel permanente borden in verband met de zone 30 kunnen worden aangebracht.
 
Een bewoner vraagt of er geen bord kan worden geplaatst dat er radarcontrole is.
 
Commissaris Van Duyver nodigt iedereen uit om de heraanlegplannen te bekijken en te zien of daarmee de zone 30 kan worden beschermt.
De Voorzitter las dat de Stad een fijnstofmeter heeft gekocht. Het comité stelt zich de vraag of die niet in onze buurt kan worden geplaatst en met name in de buurt van het busstation en de uitgang van de tunnel onder het Zand.
 
Commissaris Van Duyver meent te weten dat reeds metingen zijn gebeurd aan de Hoefijzerlaan bij het (andere) einde van de tunnel.
 
Een bewoner onderstreept dat de metingen wel moeten gebeuren wanneer het weer kritisch is. Bij veel wind zullen de waarden per definitie goed zijn. Hij meldt dat in de viaduct onder de spoorweg aan de Consciencelaan er ook heel wat vervuiling is.
Ieder kreeg al een uitnodiging voor ons wijkfeest van 26 juni 2009. het programma is als volgt :
  • mis bij de Goddelieve-abdij
  • voetklok wordt geluid
  • receptie
  • barbecue
  • concert van De Heer Hennebel
Op 17 juni te 14.00 uur organiseert het buurtcomité een natuurwandeling op de vesting onder leiding van een gids van de groendienst. De deelnameprijs is 2 euro.
Een bewoonster vraagt waarom het om 14.00 uur is en op een weekdag. De Voorzitter antwoordt dat de gids slechts beschikbaar is op weekdagen.
 
Een bewoonster kent een gids die wel op zaterdag kan begeleiding. Binnenkort neemt zij deel aan een rondleiding. Daarna zal zij melden of het goed was. Eventueel kan dan later een tweede wandeling worden georganiseerd op een vrije dag.
De Voorzitter meldt dat de Stad Brugge sportactiviteiten in de buurt promoot. Zo daar interesse voor bestaat kan iets worden georganiseerd.
Een bewoonster stelt vast dat zij meer en meer mensen met de fiets op het voetpad tegenkomt, dan nog meestal rijdend in de verkeerde richting. Zij zag het al zeker in de Smedenstraat.
Commissaris Van Duyver antwoordt dat de Wijkinspecteur dit punt zal nazien.
 
Een bewoonster vraagt of er ruimte is voor meer controles op het betalend parkeren. Commissaris Van Duyver antwoordt dat er minstens 1 keer per dag controle is. Verschillende bewoners antwoorden dat zij het gevoel hebben dat dit niet zo is. Alvast na de Heilige Bloedprocessie was er volgens hen meerdere dagen geen controle.
 
Een bewoner vraagt om de bladeren van de bomen tijdig te willen ruimen. Meteen wordt de opmerking gemaakt dat het aan de bewoners is om hun voetpad en de greppel te ruimen.
Later te bepalen
 
 
 
 
 
 
Johan De Nolf                                                                         Paul Gervoyse
Secretaris                                                                               Voorzitter
 
 
Email dd. 15/05/2009
Brief van het Stadsbestuur in verband met de heraanleg van de Boeveriestraat.

 

 
 
Z065/07/R/jdn/vrs015
 
 
 
 
VERSLAG
BEWONERSVERGADERING
08 juni 2009
 
 
INHOUDSTAFEL
 
 
Maandag 8 juni 2009 te 19.00 uur, Dienstencentrum Van Volden.
Volgende personen waren aanwezig :
 
Dominiek DAVID, Anita DECLERCQ-DEBAERE, Suzanne DEFEVER, Noël DEGRAEVE, Monique DE KANTER, Martine DELODDER, Johan DE NOLF, Noël DEPOUVRE, Charlotte DESMET, Lieselot GEERNAERT, Paul GERVOYSE, Philip MALBRANCKE, Liliane MAERTENS, Anna POELS, Barbara STROBBE, Frank STUBBE, Margaretha TALLOEN, Lucien TUYTENS, Geert VAN ACKER, Karoline VAN DEN BUSSCHE, Paula VAN DEN SANDE, Marise VANDERWALLE, Maria VANSTEENE, Raoul VERHELST, Lucien VERSCHUEREN, Lieve WAES
 
Volgende personen waren verontschuldigd :
 
Burgemeester Patrick Moenaert, Schepen Hilde Decleer, Schepen Yves Rose, Schepen Jean-Pierre Van den Berghe, De Heer Muylle.
De Voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder Commissaris Van Duyver, Inspecteur van Politie Malbrancke en de nieuwe bewoners in de buurt.
Er zijn geen opmerkingen.
De Raad van Bestuur meldt de uitbreiding van haar ledenaantal. Met name vervoegde Mevrouw Anita DEBAERE het bestuur. De Algemene Vergadering gaat met deze wijziging akkoord. De Voorzitter onderstreept dat er nog steeds bestuursleden welkom zijn.
De Voorzitter herinnert aan de afgelopen meifoor en de daarbij horende verplaatsing van de markt.
 
En vraagt of er daaromtrent opmerkingen zijn.
 
Een bewoner stelt vast dat in het verleden bij de foor specifiek voor de bewoners een speciale parkeerzone voorbehouden werd. Dit was dit jaar niet meer het geval. Ook waren een aantal straten niet meer bereikbaar. Daardoor konden zij niet meer aan hun huis geraken.
 
De bewoner stelde ook vast dat de marktkramers ook in de Maagdenstraat begonnen te stallen. Hun auto raakte zelf ingesloten.
 
Vastgesteld werd ook dat er eigenlijk te veel plaats was voor markt. Er waren heel wat gaten tussen de kramen.
 
Een bewoner ondervindt dat bij de markt de kramen zijn ganse venster wegsteken. Ook is er gerucht van de elektriciteitsgeneratoren.
 
De bewoner stelde ook vast dat in de Sint-Maartensbilk de kramen aanééngesloten stonden tot tegen de gevel. Wat zou er gebeuren als er een brand uitbreekt in een gebouw.
 
Commissaris Van Duyver antwoordt dat de voorbehouden plaatsen van vorig jaar er waren door het toenmalig parkeersysteem met voorbehouden zones voor bewoners.
 
Hij vervolgt dat de buurt best de Dienst Lokale Economie van de stad zou aanspreken over voormelde punten.
 
 
Een bewoonster herinnert aan wat bij de vorige vergadering is gezegd over de parkeercheques. De Voorzitter antwoordt dat het comité de vraag heeft gericht aan het stadsbestuur. Hij kreeg pas antwoord met name dat het stadsbestuur daarover geen plannen had. Verder herinnert het stadsbestuur er aan dat er alternatieven zijn zoals de betalende parkeergarages onder het Zand en bij het station. Tot slot vreest het stadsbestuur dat er misbruik zal ontstaan ondermeer door de verkoop van cheques die de bewoners eerder gratis kregen. Anderzijds antwoordt het stadsbestuur dat het de suggestie noteert en bij de komende evaluatie(s) zal onthouden.
 
Een bewoner vraagt of we niet 1 kaart zouden kunnen krijgen geldig vanaf 19.00 uur. De Voorzitter merkt op dat het einduur ook bij de evaluatie kan besproken worden.
 
Een bewoner is zeer tevreden met het nieuwe parkeersysteem. Vroeger kon hij nooit voor zijn deur staan en nu bijna altijd.
Een andere bewoonster stelt dat zij vroeger wel voor haar deur kon staan en nu nooit meer. Daarbij stelt zij tevens vast dat de Boeveriestraat nu bijna steeds leeg staat. Zij is van mening dat er bewoners van de Boeveriestraat hun auto in de zijstraten komen parkeren.
 
Een bewoner merkt ook op dat het systeem van betaling van 10 cent voor een kwartier parkeertijd niet werkt. Hij probeerde het driemaal na elkaar en het lukte niet. Een andere bewoner bevestigt dat het ook bij een andere meter voorkwam. Commissaris Van Duyver antwoordt dat hij alle toestellen zal laten testen.
 
Een bewoonster meldt ook dat zij er niet in slaagde te betalen voor 1 uur.
 
Een bewoner meent dat er niet in de Boeveriestraat wordt geparkeerd omdat de parkeerstrook te smal is en de bewoners bang zijn dat de fietsers hun zijspiegel zullen beschadigen.
 
Een bewoonster zegt dat er ook heel wat vandalisme is in de Boeveriestraat. Zo worden er autozijspiegels afgetrokken. Een bewoner herinnert ook aan vandalisme, zoals rode en blauwe strepen op de gevel.
 
Een bewoonster vraagt of de parkeersignalisatie zou kunnen verbeteren. Zij meent dat heel wat Fransen denken dat in de kleine straten (bv. Fonteinstraat, Klokstraat) niet moet worden betaald. In die straten staan geen parkeermeters en zijn er ook geen zichtbaar. Zij vraagt of er niet terug meertalige borden zouden komen.
 
Een bewoner in de Fonteinstraat stelt vast dat op de hoek van de Fonteinstraat met de Maagdenstraat wordt geparkeerd op het voetpad. Daarom vroeg hij via de Wijkinspecteur om de plaatsing van een paaltje. Hij meende begrepen te hebben dat deze vraag afgewezen werd. De bewoner vraagt naar de reden van deze weigering. Hij stelt daarbij vast dat op andere straathoeken wel paaltjes staan.
 
Commissaris Van Duyver antwoord dat hij de zaak zal uitzoeken.
De bewoners van de Boeveriestraat kregen op 8 juni 2009 een brief dat op 24 juni 2009 te 20.00 uur een inspraakvergadering zal plaatsvinden. De ingenieurs van de stad zullen aanwezig zijn meldt Commissaris Van Duyver. De ontwerpen zullen ter inzage staan vanaf 11 juni tot en met woensdag 24 juni in het Centrum Van Volden.
Commissaris Van Duyver wijst erop dat wie niet naar de vergadering zou kunnen komen, gerust zijn vragen of opmerkingen schriftelijk kan bezorgen.
 
Een bewoner vraagt of er meerdere ontwerpen zijn. Commissaris Van Duyver antwoord dat bij zijn weten er 1 ontwerp is.
 
De werken zijn gepland voor 2010. Een bewoner stelt vast dat in dat jaar ook de werken aan de Smedenstraat zijn gepland. Commissaris Van Duyver onderstreept dat diverse werken niet gelijktijdig zullen plaatsvinden.
 
Een bewoner merkt ook op dat hij vroeger in de boeveriestraat altijd een droge kelder had. Sinds een paar jaren, toen naar aanleiding van de bouw van het Concertgebouw de bussen door de Boeveriestraat reden is dat niet meer het geval. Hij denkt dat de riolering stuk is.
 
Een bewoner vraagt of de verkeersrichtingen zullen veranderen tijdens de werken. Commissaris Van Duyver antwoordt dat dit het geval zal zijn maar er nog geen informatie beschikbaar is. De situatie wordt nog bekeken. Er zal zeker een mobiliteitsplan worden opgesteld en de gehele wijk zal erover een brief krijgen.
De Voorzitter herinnert aan eraan dat op zaterdag heel wat zwerfvuil terecht komt in de Boeveriestraat. Een Bewoonster stelt vast dat er, zoals in de gehele stad, weinig vuilnisbakken staan. Commissaris Van Duyver meldt dat vuilnisbakken aanleiding geven tot sluikstorten. Er waren mensen die huisvuil er in brachten.
 
Een bewoonster stelde vast dat de blikjes afkomstig uit het VTI, uiteindelijk in de helft van de Boeveriestraat belanden.
 
Een bewoonster vraagt of er zou kunnen controle komen op het wegwerpen van sigarettenpeuken in de buurt van het VTI. Er staat nu wel een assenbak maar nog steeds gooien de mensen hun sigarettenpeuken op de grond.
In de vorige vergadering is gesuggereerd om een campagne te voeren die herinnert aan de snelheidsbeperking. Commissaris Van Duyver liet, zoals hij had aangekondigd, daarom borden plaatsen.
 
Een bewoner meldt dat er nogal wat mensen zijn die er zich niet aan houden.
 
Een andere bewoner meldt dat de borden soms op de voertuigen lagen, vooral in het weekend.
 
Een bewoonster stelde vast dat het bord werd verplaatst. Tevens stelt zij een gewenning vast. Eerst hield men er aan, nu niet meer. De metingen met “u rijdt x km” werkten wel.
 
Een bewoner meent dat er in de Consciencelaan snel gereden wordt.
 
De Voorzitter vraagt of bij de heraanleg van de Boeveriestraat eventueel permanente borden in verband met de zone 30 kunnen worden aangebracht.
 
Een bewoner vraagt of er geen bord kan worden geplaatst dat er radarcontrole is.
 
Commissaris Van Duyver nodigt iedereen uit om de heraanlegplannen te bekijken en te zien of daarmee de zone 30 kan worden beschermt.
De Voorzitter las dat de Stad een fijnstofmeter heeft gekocht. Het comité stelt zich de vraag of die niet in onze buurt kan worden geplaatst en met name in de buurt van het busstation en de uitgang van de tunnel onder het Zand.
 
Commissaris Van Duyver meent te weten dat reeds metingen zijn gebeurd aan de Hoefijzerlaan bij het (andere) einde van de tunnel.
 
Een bewoner onderstreept dat de metingen wel moeten gebeuren wanneer het weer kritisch is. Bij veel wind zullen de waarden per definitie goed zijn. Hij meldt dat in de viaduct onder de spoorweg aan de Consciencelaan er ook heel wat vervuiling is.
Ieder kreeg al een uitnodiging voor ons wijkfeest van 26 juni 2009. het programma is als volgt :
  • mis bij de Goddelieve-abdij
  • voetklok wordt geluid
  • receptie
  • barbecue
  • concert van De Heer Hennebel
Op 17 juni te 14.00 uur organiseert het buurtcomité een natuurwandeling op de vesting onder leiding van een gids van de groendienst. De deelnameprijs is 2 euro.
Een bewoonster vraagt waarom het om 14.00 uur is en op een weekdag. De Voorzitter antwoordt dat de gids slechts beschikbaar is op weekdagen.
 
Een bewoonster kent een gids die wel op zaterdag kan begeleiding. Binnenkort neemt zij deel aan een rondleiding. Daarna zal zij melden of het goed was. Eventueel kan dan later een tweede wandeling worden georganiseerd op een vrije dag.
De Voorzitter meldt dat de Stad Brugge sportactiviteiten in de buurt promoot. Zo daar interesse voor bestaat kan iets worden georganiseerd.
Een bewoonster stelt vast dat zij meer en meer mensen met de fiets op het voetpad tegenkomt, dan nog meestal rijdend in de verkeerde richting. Zij zag het al zeker in de Smedenstraat.
Commissaris Van Duyver antwoordt dat de Wijkinspecteur dit punt zal nazien.
 
Een bewoonster vraagt of er ruimte is voor meer controles op het betalend parkeren. Commissaris Van Duyver antwoordt dat er minstens 1 keer per dag controle is. Verschillende bewoners antwoorden dat zij het gevoel hebben dat dit niet zo is. Alvast na de Heilige Bloedprocessie was er volgens hen meerdere dagen geen controle.
 
Een bewoner vraagt om de bladeren van de bomen tijdig te willen ruimen. Meteen wordt de opmerking gemaakt dat het aan de bewoners is om hun voetpad en de greppel te ruimen.
Later te bepalen
 
 
 
 
 
 
Johan De Nolf                                                                         Paul Gervoyse
Secretaris                                                                               Voorzitter
 
 
Email dd. 15/05/2009
Brief van het Stadsbestuur in verband met de heraanleg van de Boeveriestraat.