Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Mobiliteitsplan : bewonersparkeren

Antwoord van de Stad Brugge op onze vragen:

Wat is het resultaat van de bewonersenquête en wanneer is de nieuwe parkeerregeling van toepassing?

In de loop van 2007 werden alle (parkeer)maatregelen, in het kader van het mobiliteitsplan op 15 oktober 2004 ingevoerd, geëvalueerd met als doel het plan te verfijnen waar nodig. De evaluatie werd voorgesteld op 4 bewonersvergaderingen. Daarnaast werden ook nog afzonderlijke besprekingen georganiseerd met een aantal specifieke doelgroepen, waaronder een aantal vertegenwoordigers van de wijk West-Brugge.  

In uw wijk wordt vastgesteld dat de parkeerdruk van niet-bewoners hoog blijft en dat de parkeermogelijkheden voor de bewoners nog altijd niet optimaal zijn. De stad reikte hiervoor een oplossing aan en wenste hierover het standpunt van de bewoners van West-Brugge te kennen. Eind oktober – begin november 2007 werd een bevraging georganiseerd over het parkeersysteem bij alle autobezitters van de wijk.   

De bewoners konden hun voorkeur uitspreken voor:   

-          voorstel 1: het invoeren van het betalend parkeren met volledige vrijstelling voor bewoners, houders van een bewonersvignet of   

-          voorstel 2: het behoud van het huidig systeem met voorbehouden zones voor het bewonersparkeren, met beperkte uitbreiding van het aantal voorbehouden parkeerplaatsen voor bewoners waar mogelijk   

Wij hadden u beloofd te informeren over de resultaten van deze rondvraag en over de beslissing van de gemeenteraad ter zake.   

Deelname aan de bevraging

 

Het antwoordpercentage werd ook vergeleken met het auto-bezit in West-Brugge. De cijfergegevens van de Dienst voor Inschrijving Voertuigen (DIV) van de Federale overheid Mobiliteit en Verkeer geven aan dat er in West-Brugge 446 voertuigen ingeschreven zijn (exclusief de bedrijfwagens). Ten opzichte van het autobezit betekent dit een respons van 32%.   

De resultaten  

Van de 141 respondenten opteren er:   

-          77 voor het invoeren van betalend parkeren met volledige vrijstelling voor bewoners, houders van een bewonersvignet (voorstel 1): 55%   

-          64 voor het behoud van het huidig systeem met voorbehouden zones voor het bewonersparkeren, met beperkte uitbreiding van het aantal voorbehouden parkeerplaatsen voor bewoners waar mogelijk (voorstel 2): 45%   

Wanneer we de resultaten bekijken in functie van het in het bezit zijn van een bewonersvignet:   

-          van de 77 personen die hun voorkeur uitspreken voor voorstel 1 heeft 53% een bewonersvignet en 47% niet.   

-          van de 64 personen die hun voorkeur uitspreken voor voorstel 2 heeft 84% een bewonersvignet en 16% niet.   

Naar de gemeenteraad 

Deze resultaten werden, samen met alle andere voorstellen voor de verfijning van het mobiliteitsplan, aan het college van burgemeester en schepenen en vervolgens aan de gemeenteraad van 26 november jl. voorgelegd. Op basis hiervan heeft de gemeenteraad voor West-Brugge beslist:   

-          om het betalend parkeren in te voeren met volledige vrijstelling voor de bewoners, houders van een bewonersvignet   

-          om het betalend parkeren in te voeren 7 dagen op 7 van 9 u. tot 22 u. (elders in de binnenstad blijft het betalend parkeren van 9 u. tot 19 u.) en dit voor maximum 2 uur   

Concreet betekent dit dat:   

-          de voorbehouden plaatsen voor bewoners met bewonersvignet worden afgeschaft 

-          het eerste bewonersvignet gratis wordt en er slechts vanaf het tweede vignet moet betaald worden 

-          er een gelijkschakeling is met de rest van de binnenstad waar het eerste vignet ook al gratis is- ook de bewoners van West-Brugge moeten betalen op de parkeerplaatsen in de Smedenstraat (de vrijstelling geldt hier niet omdat deze parkeerplaatsen er zijn in functie van de handelszaken) 

-          er in West-Brugge frequent en consequent gecontroleerd zal worden op de correcte toepassing van het betalend parkeren (met bijkomend personeel bij de politie en met controle ’s avonds) 

-          de blauwe zone wordt afgeschaft in dit gebied  

De invoering van deze nieuwe parkeerregeling is voorzien in het najaar van 2008 en zal begeleid worden door een uitgebreide en duidelijke informatiecampagne. 

 

De stadssecretaris,                            De burgemeester

Johan Coens                                        Patrick Moenaert

i.o. Otmar Delanote

kabinetschef                                

                                                        

Vragen of suggesties zijn welkom op e-mail:

paul.gervoyse@skynet.be

 

 

 

 

 

 Er werden in totaal (huis aan huis) 1008 formulieren verspreid en we ontvingen er 141 ingevuld terug (14%). Van de 141 bewoners die reageerden, zijn er 95 met een bewonersvignet en 46 zonder vignet.